آخرین خبر ها
با هدف کمک به سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی باتوجه به شیوع کرونا انجام شد؛
تسهیل نحوه پرداخت اقساط حق بهره‌برداری اراضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی
18/فروردین/1399

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با هدف مساعدت به سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی، نحوه پرداخت اقساط حق بهره‌برداری اراضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تابعه خود را تسهیل کرد.