آخرین خبر ها
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک:
تمرکز صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک بر مناطق کم برخوردار
6/اسفند/1396

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک:تمرکز این صندوق بر کمک به مناطق کم برخوردار است و سرمایه در گردش نواحی روستایی یکی از کارهایی است که انجام می دهیم.