آخرین خبر ها
«ضمانت نامه» پانزدهم منتشر شد
17/تیر/1399

شماره پانزدهم «ضمانت‌نامه» نشریه اینترنتی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک؛ به مصاحبه مدیرعامل و معاونان صندوق در هفته صنعت و معدن اختصاص یافته است.