بازدید مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از واحدهای صنعتی استان خراسان جنوبی


تاریخ: 1396/12/07