بازدید از واحدهای صنعتی آسیب دیده زلزله کرمانشاه و حضور در جلسه رفع موانع


تاریخ: 1397/2/11