آخرین خبر ها
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک :
حمایت از ایجاد و توسعه صنایع کوچک در مناطق آزاد
16/تیر/1397

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: از ایجاد و توسعه صنایع کوچک در مناطق آزاد حمایت می کنیم.