خدمات الکترونیک

اعتبارسنجی

اعتبارسنجی فرایندی است که در آن رتبه اعتباری، میزان ریسک صدور ضمانت‌نامه و درصد وثایق لازم براساس اطلاعات و مستندات ارائه‌شده متقاضی تعیین می‌شود که نتیجه آن در قالب گزارشی برای تصویب به کمیته فنی و هیئت‌مدیره صندوق پیشنهاد می‌شود.

اهلیت و سوابق کاری مرتبط، وضعیت صورت‌های مالی، وضعیت بدهی‌های بانکی، مبلغ ضمانت‌نامه درخواستی و... از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تعیین رتبه اعتباری متقاضی‌ هستند. در این صندوق اعتبارسنجی متقاضیان در کمترین زمان ممکن و با استفاده از بهترین روش‌های اعتبارسنجی صورت می‌پذیرد.