خدمات الکترونیک

شناسنامه خدمات

خدمات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را می‌توانید در چارچوب فرم ارائه‌شده سازمان اداری و استخدامی کشور در فایل ذیل به‌نام «شناسنامه خدمت» ببینید.