خدمات الکترونیک


تاریخ انتشار: دوشنبه ١٩ ارديبهشت ١٤٠١ - ٠٨:٤٣

اهميت و نقش صنایع کوچک در اقتصاد

ایده های کارآفرینی و دانش بنيان در بستر بنگاه‌های کوچک و متوسط رشد و گسترش پيدا می‌کنند. به همین دليل یک رابطه معنادار بين رونق بنگاه‌های کوچک و توسعه کارآفرینی وجود دارد به عبارت دیگر اگر کارآفرینی را یک فرآیند در نظر بگيریم، بنگاه‌های کوچک ابزار اجرایی آن در بخش‌های مختلف اقتصاد هستند که حمایت از این بنگاه‌ها به رشد و گسترش کارآفرینی منجر خواهد شد.

 

صنایع کوچک به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی در کشورها نقش آفرین هستند و طی سالهای اخير با فهم دولت‌ها از نقش و جایگاه  بنگاه‌های کوچک، کارکرد آن‌ها در اقتصاد کشورها برجسته تر شده است. جهت تبيين اهميت صنایع کوچک در اقتصاد می‌توان مهمترین کارکردهای این بنگاه‌ها را در اقتصاد بررسی کرد.

 

مهمترین مؤلفه‌هایی که در این باب باید مورد توجه واقع شود، عبارتند از:

1-    کاهش نرخ بیکاری و خلق فرصت‌های شغلی

درصد بالایی از نيروی کار هر کشور در بنگاه‌های کوچک فعاليت می‌کنند و همين دليل کافی است تا دولت‌ها با حساسيت بالایی به عملكرد این بنگاه‌ها نظارت داشته باشند؛ اما آنچه درباره بنگاه‌های کوچک حائز اهميت است، ظرفيت آن‌ها در خلق فرصت‌های شغلی جدید و به کارگرفتن نيروهای بيكار در کشورهاست که این مكانيسم منجر به تعدیل نرخ بيكاری می‌شود.

2-    هدایت بازار غیررسمی به بخش مولد اقتصاد

یكی از راهبردهای مهم برای هدایت بخش غيررسمی بازار به بخش مولد اقتصاد، توسعه و حمایت از بنگاه‌های کوچک است و رونق این بنگاه‌ها منجر به کاهش نرخ مشارکت نيروی کار در شغل‌های کاذب و غير رسمی می‌شود. این راهبرد، به خصوص در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته، به دليل نسبت بالای بخش غير رسمی، می‌تواند مؤثر واقع شود. البته اين احتمال وجود دارد که کاهش در بازارهاي غيررسمي ناشي از عوامل بسيار ديگري باشد. صرف اينکه بيان کنيم هرچه کشورها پردرآمدتر شوند، بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در آن‌ها بيشتر شده و بازارهاي غير رسمي به سمت بازارهاي رسمي و مولد هدايت ميشوند، کافي نيست. اين بدان معني است که گرچه همبستگي بين پردرآمد بودن و گسترش بنگاه‌هاي کوچک و کاهش سهم بازارهاي غير رسمي در اقتصاد کشور وجود دارد، اما کاهش بازارهاي غيررسمي صرفا مربوط به افزايش بنگاه‌هاي کوچک نيست و برای هدایت منابع به سمت توليد و بخش مولد اقتصادی، ضروری است سياستهایی اتخاذ شود تا سودآوری فعاليت‌های مولد بيشتر از فعاليت‌های غيرمولد باشد تا به صورت طبيعی، منابع به سمت توليد حرکت کند و وظيفه نهادهای حاکميتی در این وضعيت، به صرفه کردن فعاليت‌های مولد نسبت به فعاليت‌های غيرمولد با استفاده از سازوکارها و قوانين و سياستگذاری است.

لذا در این زمينه ضروری است تا دو راهبرد زیر به صورت همزمان پيگيری شود:

الف( افزایش هزینه فعاليت‌های غيرمولد اقتصادی

ب( کاهش هزینه فعاليت‌های مولد اقتصاد

گسترش بنگاه‌های کوچک به همراه افزایش هزینه فعاليت‌های غيرمولد اقتصادی و کاهش هزینه فعاليت‌های مولد اقتصاد است می‌تواند به کاهش سهم فعاليت‌های غيرمولد در اقتصاد منجر شود. برای رسيدن به این مهم، اولين قدم ایجاد شفافيت اطلاعاتی است. در فضای عدم شفافيت، برنامه ریزی برای اقتصاد بسيار سخت می‌شود و به دليل آثار مثبت بسياری که ایجاد شفافيت اقتصادی در پياده سازی یک اقتصاد مقاومتی واقعی دارد، لازم است تا این مسئله جدی‌تر پيگيری شود.

3-    ایجاد ایده‌های خلاق و کارآفرین و دانش بنیان دراقتصاد

ایده های کارآفرینی و دانش بنيان در بستر بنگاه‌های کوچک و متوسط رشد و گسترش پيدا می‌کنند. به همین دليل یک رابطه معنادار بين رونق بنگاه‌های کوچک و توسعه کارآفرینی وجود دارد به عبارت دیگر اگر کارآفرینی را یک فرآیند در نظر بگيریم، بنگاه‌های کوچک ابزار اجرایی آن در بخش‌های مختلف اقتصاد هستند که حمایت از این بنگاه‌ها به رشد و گسترش کارآفرینی منجر خواهد شد.

4-    افزایش رقابت پذیری کالاها در بازار جهانی و رشد صادرات

رقابت پذیری در بازارهای جهانی یكی از مهمترین مزیت‌‍های تجارت بين المللی کشورهاست که بنگاه‌های کوچک با توليد کالاهای جدید و متنوع در این باب نقش بی بدیلی بر عهده دارند. مطالعه دلایل رشد اقتصادهای نوظهور به وضوح نشان دهنده این بحث است که بنگاه‌های کوچک نقش معناداری در رشد صادرات این کشورها داشته اند و بر این اساس مورد حمایت قرارگرفته اند.

5-    تجمیع پس اندازهای خرد

خلق کانال‌های متنوع و کارآ برای هدایت پس اندازهای خرد به سمت توليد در اقتصاد یكی از مهمترین دغدغه‌های اقتصادی دولت‌هاست. بنگاه‌های کوچک به خوبی می‌توانند ضمن تجميع پس اندازهای پراکنده در اقتصاد، زمينه‌های تزریق منابع مالی خرد به توليد را فراهم کنند.

موارد فوق الاشاره به خوبی نقش بنگاه‌های کوچک را به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشورها نشان می‌دهد. برای مثال یكی از مهمترین عوامل رشد چشمگير اقتصادهای نوظهور دنيا، رونق فضای رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک این کشورهاست و این بنگاه‌ها به عنوان محور اصلی استحكام بازار مورد توجه قرار گرفته‌اند.

 

*یادداشت فرهاد محمد خواه؛ مدیراعتبارسنجی و صدور ضمانت‌نامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

         

 

 

اشتراک گذاری:
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: