صفحه اصلی > محصولات > ضمانتنامه مناقصه 

ضمانت نامه مناقصه

زمانی که شرکت‌ها یا اشخاص، خرید کالا یا اجرای پروژه ای را به مناقصه می‌گذراند برای آنکه مطمئن شوند که شرکت کنندگان در مناقصه برای از میدان خارج کردن رقبا پیشنهادهای نامعقولی نمی دهند و واقعاً قصد انجام کار را دارند ضمانت نامه مناقصه صادر مي‌شود.

صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه، ‌شركت كنندگان را از دادن قیمت هایی که از عهده اجرای آن بر نمی آیند بر حذر می دارد و ریسک مناقصه گذارنده را در این خصوص پوشش می دهد.

مدارک مورد نیاز بخش اعتبار سنجی جهت صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایده

 

   دانلود : مناقصه.pdf           حجم فایل 77 KB
   دانلود : فرم درخواست.pdf           حجم فایل 77 KB
   دانلود : تعهد نامه.pdf           حجم فایل 78 KB
   دانلود : پرسشنامه.pdf           حجم فایل 80 KB